• baner2111
  • baner3
  • baner1121
Kalendarz Imprez
[CPMV_CALENDAR view="3"]

Regulamin Klubu

REGULAMIN KLUBU „COTTON CLUB”

(PRZEZNACZONY DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ)

PRAWO WSTĘPU

1. Prawo Wstępu na dyskoteki organizowane przez „COTTON CLUB” mają:

– osoby, które posiadają ważny bilet wstępu na właściwą imprezę lub zaproszenie wystawione przez organizatora,

– przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadających ważną akredytację na imprezę,

– przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji, po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

2. Prawo wstępu na koncerty organizowane przez „COTTON CLUB” mają:

– osoby, które posiadają ważny bilet wstępu na właściwą imprezę lub zaproszenie wystawione przez organizatora,

– przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadających ważną akredytację na imprezę,

– przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji,

3. Na wszelkie imprezy organizowane przez „COTTON CLUB” wstępu nie mają:

– osoby będące pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających,

– osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji,

– osoby, którym przedstawiciel organizatora odmówi prawa wstępu na imprezę, bez obowiązku podania przyczyny odmowy wstępu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Uczestnicy imprez zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Klub jest obiektem monitorowanym,

3. W kubie obowiązuje selekcja,

4. Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,

5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe organizatorów,

6. Zabrania się wnoszenia i posiadania materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy,

7. Przedmioty, których posiadanie jest prawnie zabronione lub których wniesienie do lokalu zostanie zakwestionowane, będą odbierane przez służby porządkowe i przekazywane uprawnionym organom państwowym,

8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do stosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora,

9. Szatnia w klubie jest obowiązkowa,

10. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni, nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze, itd.,

11. Klub nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w lokalu,

12. Zgubienie numeru z szatni należy niezwłocznie zgłosić obsłudze klubu, wydanie pozostawionych w szatni rzeczy nastąpi po opuszczeniu lokalu przez wszystkie osoby lub w dniu następnym w godzinach wskazanych przez obsługę klubu. W przypadku zaistnienia spraw spornych, związanych z wydaniem odzieży bez posiadania numeru z szatni o rozwiązaniu problemu decyduje kierownictwo klubu, kierując się każdorazowo dobrem klienta,

13. Za zgubienie numeru z szatni pobierana jest kwota w wysokości 20,00 PLN

14. Zakazuje się wchodzenia na obszary klubu, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez,

15. Zabrania się rzucania wszelkimi przedmiotami,

16. Zabroniona jest akwizycja, sprzedaż jak również przeprowadzenie zbiórek pieniężnych oraz podejmowania jakichkolwiek działań reklamowych bez zgody organizatora,

17. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu lokalu lub przekazane Policji,

18. W przypadku zaistnienia spraw spornych nie uregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator,

19. Zabrania się wnoszenia środków odurzających, jakichkolwiek napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz produktów spożywczych,

20. Lokal czynny jest od godziny 10.00 o zamknięciu lokalu każdorazowo decyduje kierownictwo klubu,

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I KARNA

1. Za zniszczenie wyposażenia klubu odpowiedzialność materialną i karną ponoszą osoby, które się tego dopuściły,

2. Każdorazowe zachowanie o znamionach przestępstwa lub wykroczenia, akty wandalizmu zgłaszane będą Policji. Jednocześnie wobec osób, które dopuszczą się takich czynów, zastosowany będzie zakaz wstępu do klubu,

3. Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga kierownictwo klubu, skargi i wnioski będą przyjmowane w formie pisemnej.Newsletter

Chcesz być najszybciej informowany o nowych wydarzeniach i promocjach ?


Kontakt z nami | Copyright © 2014 Cotton Club - Katowice, ul. Matejki 2. Made by Studio72